Toelatingsbeleid

ODBS Pieterskerkhof is een echte binnenstadsschool met vooral leerlingen uit de directe omgeving van de school.

Kinderen starten als ze 4 jaar oud worden. Per jaar kunnen wij maximaal 35 leerlingen inschrijven in groep 1 op onze school. Omdat wij jaarlijks meer aanmeldingen hebben dan kindplekken, kunnen wij niet alle kinderen plaatsen. Broertjes, zusjes en kinderen uit de nabije omgeving hebben voorrang.

De groepsgrootte ligt over het algemeen rond de 25-30 leerlingen. Vanwege onze ligging in de binnenstad hebben we regelmatig te maken met verhuizingen. Hierdoor zijn de groepen in de onderbouw voller dan in de bovenbouw, met een maximum van 35 leerlingen. We houden in de midden- en bovenbouw een streefmaximum aan van 30 leerlingen.

Informatieochtenden nieuwe ouders

Een aantal keer per jaar is er een informatieochtend van 8.45 tot 10.00 uur. Tijdens deze ochtend vertellen we ouders graag over onze school en ons Daltononderwijs. Leerlingen van de kinderraad laten ouders de school zien.

Dit schooljaar zijn er informatieochtend op de volgende data:

  • dinsdag 28 september 2021
  • maandag 1 november 2021
  • donderdag 3 februari 2022
  • dinsdag 22 maart 2022
  • donderdag 19 mei 2022
  • maandag 13 juni 2022

Er zijn komend schooljaar 2 extra momenten gepland voor ouders die in 2020-2021 alleen een digitale informatiebijeenkomst hebben kunnen bijwonen vanwege de corona maatregelen. Voor hen is er een rondleiding door de school van 9.00 – 9.45 uur op:

• dinsdag 14 september 2021
• maandag 11 oktober 2021

U wordt verzocht zich voorafgaand aan een informatieochtend aan te melden via deze knop op de homepage van deze website. U ontvangt dan z.s.m. bericht of er nog plaats is op de door u gekozen datum.

Aanmelding 

Belangstellingsregistratie

Ouders kunnen, vanaf het kalenderjaar waarin hun kind 2 jaar wordt, hun belangstelling tonen voor de school door het belangstellingsformulier in te vullen dat u kunt vinden op de homepage van deze website. Dit wordt opgenomen in onze zogenaamde belangstellingsregistratie. 

Broertjes en zusjes hebben voorrang. Het is echter wel van belang om te weten hoeveel broertjes en zusjes zullen starten. Dus gaarne ook voor hen tijdig een belangstellingsformulier invullen.

Ouders krijgen binnen 6 weken bevestiging dat hun kind is opgenomen in de belangstellingsregistratie. 

De belangstellingsregistratie wordt niet automatisch omgezet naar een aanmelding. Als een kind op de belangstellingsregistratielijst staat, krijgen ouders/verzorgers een bericht toegestuurd rond de derde verjaardag van het kind, om het aan te melden voor onze school. Vanaf oktober 2021 gaat dit via de centrale aanmeldprocedure van de gemeente Utrecht.

Definitieve aanmelding (vanaf 3 jaar) – tot oktober 2021

Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen kinderen aangemeld worden. Als een kind op de belangstellingslijst staat, krijgen ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier toegestuurd rond de derde verjaardag.

Als aanmeldingsdatum wordt de datum genomen waarop het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de administratie van de school (inclusief een kopie van het paspoort of een ander document met het BSN-nummer). Dit formulier opgevraagd worden via admin@pieterskerkhof.com.

Voor broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, wordt altijd een plaats gereserveerd. Het is overigens wel van belang ook broertjes en zusjes tijdig aan te melden, zodat wij weten hoeveel oudste kinderen wij kunnen plaatsen.

Daarnaast hebben kinderen, die binnen de singels wonen, voorrang. Kinderen die buiten de singels wonen, komen in eerste instantie op een wachtlijst.

Binnen 6 weken en uiterlijk 10 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier hoor je of je kind definitief geplaatst is.

Aanmelding (vanaf 3 jaar) – vanaf oktober 2021

Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier. Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Aanmelden
In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal
maakt dus niet uit.

Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school gaat. De regels voor voorrang vindt u op de website www.naardebassischool.utrecht.nl.

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht.

Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft.

Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Toelaten en inschrijven
Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6
weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.

Kinderen die van een andere school komen (zij-instromers)

Kinderen die van een andere school komen, kunnen worden aangemeld gedurende het gehele jaar. Of zij kunnen worden geplaatst is afhankelijk van het aantal leerlingen in de desbetreffende groep.

Als er plaats is in de groep, zal er allereerst een gesprek zijn tussen de ouders en de schoolleiding. Vervolgens zal de directie of intern begeleider contact opnemen met de vorige school over de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van het kind.

Uitgangspunten bij het al dan niet aannemen van een nieuwe leerling zijn dat er voldoende ruimte moet zijn in de groep, dat de nieuwe leerling baat zal hebben bij plaatsing op onze school (juiste vorm van onderwijs) en dat aan de onderwijs- en zorgbehoeften van zowel de nieuwe leerling als de betreffende groep voldaan kan worden.

Uiterlijk 6 weken na aanmelding wordt de definitieve beslissing genomen en gecommuniceerd naar ouders of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.