Onderwijs

Daltononderwijs

De Dalton kernwaarden vormen het fundament voor onze aanpak. Autonomie (zelfstandigheid en verantwoordelijkheid), relatie (samenwerking) en competentie (vertrouwen) zijn essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens.

Wij willen kinderen laten opgroeien tot zelfstandig denkende mensen die vertrouwen hebben in zichzelf en zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving. Wij proberen een sfeer te scheppen waarin ieder mens zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Kinderen moeten zowel bij de leerkracht als bij elkaar terecht kunnen. Een goede basis van onderling vertrouwen is van groot belang. Wij streven naar een onderwijsleersituatie die het leerlingen mogelijk maakt hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en zich breed te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, moreel, motorisch en creatief vlak.

Wij zijn voortdurend bezig een onderwijsconcept vorm te geven dat recht doet aan ieder kind. Daarbij houden we rekening met de aard van de kinderen en met hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie.

21ste eeuwse vaardigheden

De maatschappij in de 21ste eeuw is wezenlijk anders dan de 20ste eeuw. Er worden andere dingen gevraagd van mensen. Vroeger lag de nadruk meer op kennis en was de school vooral een instituut voor kennisoverdracht.

In de 21ste eeuw is kennis overal voor handen. Kinderen moeten leren hiermee om te gaan. Vaardigheden zijn daarmee veel belangrijker geworden in het hedendaagse onderwijs. De leerkracht heeft daarmee ook een andere rol gekregen; de rol van begeleider en coach die de kinderen stimuleert, motiveert en begeleidt.

Om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw, is een betrokken, nieuwsgierige en onderzoekende houding van belang. Naast taal en rekenen, zijn de volgende competenties van belang: samenwerken, creativiteit, ICT vaardigheden, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.

21st-century-skillsDoor ons Daltonconcept en het model voor wereldoriëntatie (VierKeerWijzer) dat wij gebruiken, krijgen leerlingen bij ons op school volop de gelegenheid deze houding en competenties te ontwikkelen.

Pedagogisch klimaat en sfeer op school

We willen dat leerlingen met plezier naar school gaan en zich volop kunnen ontwikkelen. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen.

Samen met ouders/verzorgers en de leerlingen willen wij een rustige, ontspannen en bruisende sfeer op school creëren, die leerlingen motiveert om het beste uit zichzelf te halen.

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich, vanuit de uitgangspunten van Dalton en onze kernwaarden, door een klimaat waarin iedereen zichzelf mag zijn. Ieders eigenheid wordt gerespecteerd en gewaardeerd en ieders talenten en kwaliteiten worden gezien en benut.

We streven naar een omgeving waarin ouders/verzorgers, leerlingen en school in alle openheid en met respect met elkaar in gesprek blijven, zodat alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, met plezier naar school gaan, het gevoel hebben dat ze erbij horen, met vertrouwen leren, ruimte voelen voor eigen initiatieven, zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving, elkaar accepteren zoals ze zijn, belangstelling hebben voor elkaar en weten dat pesten niet getolereerd wordt.

Sinds 2018-2019 werken wij met The Leader in Me. Deze methodiek biedt ons een schoolbrede aanpak voor sociale veiligheid en democratisch burgerschap, zodat we allemaal dezelfde taal spreken en gelijke verwachtingen van houding en gedrag uitdragen naar elkaar in lijn met onze kernwaarden. The Leader in Me is gebaseerd op de zeven gewoonten van effectief leiderschap van Steven Covey. Het is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier de 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen.

De sociale veiligheidsmonitor uit PO-vensters wordt jaarlijks afgenomen bij leerlingen van de groepen 6 tot en met 8. Resultaten hiervan worden meegenomen bij de evaluatie van het jaarplan en het bijstellen van ons huidige beleid en aanpak t.a.v. sociale veiligheid.

In de eerste twee schooljaren krijgen leerlingen volop de ruimte om op een speelse en ontdekkende wijze zichzelf te kunnen ontplooien. De nadruk ligt op de sociale en emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling en het speelgedrag van het leerlingen.

In groep 2 wordt langzamerhand ook meer aandacht besteed aan het werkgedrag, onder andere taakgerichtheid, concentratie en werktempo. Door te werken aan voorbereidend rekenen, lezen en schrijven worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om de overstap naar groep 3 te gaan maken.

Bij de kleuters wordt thematisch gewerkt. Ook het voorbereidend rekenen wordt thematisch aangeboden. De leerkrachten bieden structureel activiteiten aan die voorwaardelijk zijn voor een goede voortzetting van de taalontwikkeling van de leerlingen.

Vanaf groep 3 tot en met 8 wordt gewerkt met methoden voor de basisvakken: rekenen, taal, spelling, begrijpend en technisch lezen, schrijven en Engels.

Wereldoriëntatie: ‘VierKeerWijzer’

Bij wereldoriëntatie wordt gebruik gemaakt van het model VierKeerWijzer. De wereldoriëntatie vakken – aardrijkskunde, geschiedenis en natuur – worden in thema’s aangeboden. VierKeerWijzer gaat uit van zelfstandigheid en eigenaarschap bij leerlingen, waarbij de leerkracht, naast de rol van kennisoverdrager, de rol van coach aanneemt. VierKeerWijzer maakt gebruik van de theorie van Howard Gardner rond meervoudige intelligentie. Dit zie je terug in de opdrachten die leerlingen maken met betrekking tot de verschillende thema’s.

In een periode van een tot drie weken wordt steeds gewerkt aan één geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp (bijvoorbeeld: China, De Romeinen of dieren op de Veluwe). Door de thema’s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend geheel.

Zowel de basisvakken als kunst, cultuur, techniek en muziek worden steeds meer verbonden aan de thema’s waar de leerlingen mee bezig zijn. Op deze manier versterken de diverse vakken en activiteiten elkaar. De betrokkenheid van leerlingen wordt vergroot en daarmee het leerrendement.

Voor de vakken handvaardigheid, tekenen, dans en drama wordt de methode “Moet je doen” als bronnenboek gebruikt. Er worden zowel individuele als groepsopdrachten gemaakt. Daarnaast maken de leerkrachten gebruik van andere bronnen en geven ze zelf ontworpen opdrachten.

Culturele activiteiten buitenshuis, zoals museum- en theaterbezoeken, worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de thema’s van VierKeerWijzer.

Wekelijks krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 techniek les van de vakleerkracht techniek. Zowel het vakinhoudelijke aspect als het ontwerpend leren staan in deze lessen centraal. Ook hier wordt zoveel mogelijk een koppeling gemaakt met de thema’s van VierKeerWijzer.
Muziek wordt gegeven door een vakdocent aan de groepen 1 t/m 8. De vakdocent wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. Er wordt les gegeven vanuit de kerndoelen die voor muziekonderwijs op de basisschool gelden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode “Moet je doen”. Ook tijdens de muzieklessen wordt aangesloten bij de thema’s van VierKeerWijzer.
De groepen 1 en 2 hebben iedere dag bewegingsonderwijs, gegeven door de groepsleerkrachten in het speellokaal. Twee keer per week hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De lessen worden onderling afgestemd om zo een duidelijke lijn voor leerlingen te waarborgen. Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Bewegen samen regelen”.
De school werkt volgens de uitgangspunten van het Utrechts Verkeersveiligheidslabel. Een verkeerscommissie met leerkrachten en ouders kijkt naar de verkeersveiligheid om de school. De commissie is aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en onderhoudt externe contacten met bijvoorbeeld gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland of buurtbewoners. En organiseert activiteiten voor leerlingen rondom verkeer, zoals het praktisch en theorie examen en twee verkeersweken waaraan alle groepen deelnemen.

Met leerlingen wordt gekeken naar veilige school-thuisroutes en naar routes die leiden naar vaste bezoekadressen, zoals musea, theaters en voortgezet onderwijs scholen (voor groep 8).

Sommige leerlingen hebben behoefte aan ander werk of andere werkvormen omdat ze meer- of hoogbegaafd zijn. Deze leerlingen leren op een andere manier. Ze hebben uitdaging en begeleiding nodig op cognitief en sociaal gebied. Voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn hebben we het volgende te bieden:

  • voor rekenen zijn er extra uitdagende rekenopdrachten,
  • voor taal/lezen werken leerlingen op een hoger niveau dan gemiddeld, o.a. moeilijkere teksten op een hoger denkniveau

Door onze werkwijze met wereldoriëntatie (VierKeerWijzer) doen we recht aan de verschillen tussen leerlingen. Leerlingen kiezen zelf hun opdrachten in overleg met de leerkracht. Zo kan er altijd op maat worden gewerkt: een uitdagende opdracht, waarbij gewerkt wordt middels een effectieve leerstrategie voor de desbetreffende leerling.

Binnen de school wordt de methode “Kinderen en hun Sociale Talenten” gebruikt. Hiermee wordt aandacht besteed aan de sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen en hun sociale kennis, vaardigheden en houding. De methode stelt morele waarden en burgerschapscompetenties centraal.

Als we constateren dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, of een groep leerlingen, niet volgens verwachting verloopt dan zullen er gesprekken worden gevoerd met individuele leerlingen, ouders/verzorgers of gehele groepen. Naast gesprekken kan het zijn dat handelingsplannen worden opgesteld voor individuele leerlingen of voor de hele groep.

De school onderneemt veel initiatieven om leerlingen de mogelijkheid te geven experimenterend en ervarend te leren. Er worden regelmatig activiteiten buiten school georganiseerd. De leerlingen van groep 1/2 gaan naar het Vogelnest (groene speeltuin in Amelisweerd), de Kleine Dom, en op diverse excursies in de stad. Groep 3 t/m 7 gaat ieder jaar op schoolreis of op kamp. Groep 8 gaat aan het einde van het jaar op schoolkamp. De school organiseert voor alle groepen één keer per jaar een sportdag. Daarnaast organiseert de ouderraad samen met de school diverse activiteiten, zoals Vossenjacht, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Koningsspelen, het eindfeest, enz.

Er worden ook regelmatig educatieve, maatschappelijke en culturele activiteiten en uitstapjes gepland, door het team en de ouders/verzorgers; o.a. Teddybear hospital voor groep 1/2, Pannenkoekdag, Voedselbank, Kinderpostzegels, sponsorloop etc.

Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte bijdrage van ouders/verzorgers van groep 8 gevraagd. De andere activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage of het extra schoolfonds (het Twijnfonds).