Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep mensen die schoolactiviteiten organiseert, coördineert en (mede)uitvoert in samenwerking met het team. Daarnaast kan de ouderraad als klankbord van de oudergeleding van de MR fungeren. De ouderraad streeft naar een samenstelling van ouders/verzorgers waarbij alle groepen vertegenwoordigd zijn. Klassenouders nemen automatisch zitting in de OR. Andere ouders/verzorgers zijn ook welkom om aan te sluiten bij de OR.

De OR vergaderingen vinden iedere zes weken plaats. Er is een vaste voorzitter en penningmeester. Bij de OR vergadering is in ieder geval een lid van het schoolteam aanwezig. Hierdoor is er altijd een schakel tussen ouderraad en schoolteam.

Activiteiten OR

In de ouderraad wordt met werkgroepen gewerkt, die in samenwerking met het schoolteam de verschillende activiteiten organiseren:

 • Sinterklaasfeest
 • Sportdagen, sponsorloop
 • Kerstfeest
 • Vossenjacht
 • Schoolreis/kamp
 • Eindfeest

Overige groepen waarin ouders/verzorgers actief zijn:

 • Kerstmusical
 • Schoolplein
 • Bibliotheekcommissie
 • Luizenouders

Voor de meeste activiteiten is extra ouderhulp en –begeleiding nodig. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij uitstapjes of taken tijdens een schoolfeest. Hiervoor worden ouders/verzorgers via de klassenmail of via inschrijflijsten (digitaal of op de website) gevraagd om te helpen.

Als er bijzondere activiteiten zijn in de klas dan neemt de leerkracht contact op met de klassenouder. Deze ouder organiseert, samen met de leerkracht, de activiteit.

Wie zitten in de OR?

1 Elles van den Berg
2  Marco Tjallema (penningmeester)
3 Kim Brouwens en Marietta Smid
4 Fleur Verweij en Suus Kwaaitaal
5 Jolet van Erkel en Klaas Hofstra
6 Annemarie Kerkhoff
7 Charlotte bel (voorzitter) en Ireen Benders
8 Femmianne Bredewold en Cecil Brommer

Vergaderdata

 • Dinsdag 17 september 2019
 • Dinsdag 8 oktober 2019
 • Dinsdag 5 november 2019
 • Dinsdag 12 mei 2020

Contact

De OR is te bereiken via or@pieterskerkhof.com.